Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Spiritualiteit > Dromen ontdekken en waarmaken

Dromen ontdekken en waarmaken: 15 succesfactoren in de praktijk

Visie Auteur: Simone Kuiter
“Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer,
zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren”
[1]
De praktijk  

Verleden, heden en toekomst

Mensen die zich bewust willen worden van hun dromen en willen leren hoe zij die waar kunnen maken zullen uitvoerig moeten stilstaan bij het verleden, het heden en de toekomst. Essentieel is dat mensen:

Dromen

Dromen zijn toekomstbeelden en gevoelens die mensen hebben bij hun wensen en verlangens. Zij dagen mensen uit om de voor hen benodigde ervaringen, (zelf)kennis en vaardigheden te vergroten en hun (verborgen) talenten te ontwikkelen. Hierdoor ontwikkelen zij hun unieke kracht.

Problemen

Problemen zijn altijd ontstaan in het verleden, ergens hebben zij wortel kunnen schieten op een ongezonde voedingsbodem. Zolang mensen problemen ervaren zijn zij aan het overleven, waardoor ze geen of nauwelijks een gevoel en/of een beeld hebben bij hun dromen. Dit komt omdat hun problemen energie vreten, energie die ze niet kunnen richten op de verwezenlijking van hun dromen. Als ze hun dromen niet kunnen verwezenlijken, dan heeft het ook geen zin om ze te kennen. Dit is de reden dat ze in hun onderbewustzijn blijven.

Wensen en verlangens

Wensen en verlangens vinden hun oorsprong in de geestelijke wereld. Zij zijn een voorbode van een toekomstige werkelijkheid die, met o.a. de medewerking van mensen, verwezenlijkt wil worden. Daartoe zetten zij creatieprocessen in werking die stuk voor stuk op elkaar ingrijpen en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Deze processen herhalen zich net zo lang totdat alle wensen en verlangens zichzelf hebben vervolmaakt. Verlangens (altruïstisch van aard) dienen een collectief belang, weliswaar maximaal rekeninghoudend met de afzonderlijke individuele behoeftes en wensen (egoïstisch van aard).

Unieke kracht

Mensen gaan hun unieke kracht in zijn volle potentieel ontwikkelen nadat zij hun geestelijke volwassenheid hebben bereikt. Deze universele en in potentie onbeperkte creatieve en helende kracht hebben zij nodig om op enig moment hun dromen mee om te kunnen ‘toveren’ in werkelijkheid.

Wensen, verbeelden, geloven, uiten, onderzoeken, plannen, beslissen, handelen, volharden, ontvangen, waarderen, ontspannen

Creatieprocessen

Gedurende een creatieproces scheppen wensen en verlangens de vereiste randvoorwaarden, omstandigheden en ruimte, om op enig moment een lichaam te kunnen verwezenlijken dat perfect past bij dat moment. Mensen zijn in hun belichaming op enig moment - net als bijvoorbeeld water, dieren, planten, huizen, wegen, meubels, voedsel, etc. – de verwezenlijking van dromen uit het verleden. Mensen vormen op hun beurt weer een essentiële schakel in één of meerdere creatieprocessen die mogelijk eerder, gelijktijdig of later in werking zijn gezet.

Geestelijke volwassenheid

Mensen bereiken hun geestelijke volwassenheid zodra hun individuele bewustzijn daar rijp voor is. Dit moment verschilt per persoon en heeft geen enkele relatie met iemands kalenderleeftijd. Kijkend naar de behoeftehiërarchie van Abraham Maslow, is het bewustzijn van deze mensen verruimd naar het vijfde niveau van zelfontwikkeling.

5. Zelfontwikkeling
4. Erkenning
3. Sociale behoefte
2. Bestaanszekerheid
1. Primaire biologische behoeften

Mensen die geestelijk volwassen worden trekken met hun verruimde bewustzijn zij - die nog niet zover zijn - mee ‘omhoog’. Des te groter de groep, des te sneller het proces van bewustzijnsverruiming gaat. Abraham Maslow (1908 – 1970) was een Amerikaanse psycholoog. Maslow’s behoeftehiërarchie is een theorie die hij in 1943 voorlegde in zijn voordracht ‘A Theory of Human Motivation’.

Bewustzijnsverruiming

Hoe ruimer het individuele en collectieve menselijke bewustzijn is, des te minder mensen willen veranderen aan zichzelf, de ander en de omstandigheden zoals ze zich voordoen. Bij een volledig verruimd bewustzijn is er sprake van totale overgave (vrede). De paradox is dat de unieke kracht waarover mensen tijdens deze geestestoestand beschikken, geen helende en creatieve beperkingen kent. Naarmate meer mensen zich bewust worden van het feit dat zij geen beperkingen hoeven te ervaren, krijgen steeds meer dromen - die vaak al lange tijd in hun (onder)bewustzijn aanwezig zijn - de kans om gevoeld, 'gezien' en verwezenlijkt te worden.

De praktijk

Bewustwording

Sommige mensen voelen hun leven lang intuïtief al aan wat hen ten diepste inspireert en motiveert. Anderen komen pas in contact met hun innerlijke drijfveren nadat er een wezenlijke verandering heeft plaatsgevonden in hun leven. Zoals het verlies van een dierbare of een ziekte. Een kleine groep mensen ontdekt na een openbaring waar het werkelijk om draait in het leven. Verreweg de meeste mensen lopen de weg van de ervaring af en merken na elke stap die zij zetten, dat zij dichterbij hun oorspronkelijke essentie komen.

Leren creëren

Wie succesvol wil worden in het waarmaken van zijn/haar dromen zal zowel op emotioneel, fysiek, mentaal als spiritueel niveau ongelofelijk hard moeten werken. Zei het op een volstrekt andere dimensie dan men tot dusver gewend is. Men zal bereid moeten zijn om fouten te maken; om zich open en kwetsbaar op te stellen; om naast intense vreugde ook intense pijn en verdriet te ervaren; om de controle los te laten over de afloop van zaken; om verworven zekerheden op te geven én alles wat zich voordoet – positief of negatief – in het licht te zien van de ontwikkeling van zichzelf maar ook van de organisatie(s) waarmee men is verbonden en de samenleving als geheel. Dat vraagt vertrouwen, moed, wilskracht, visie, verbeeldingsvermogen, discipline en geduld.

Succesfactoren

1. Kunnen werken met angst

Mensen die willen creëren wat zij voor ogen hebben zullen al hun angsten in de ogen moeten kijken, moeten doorleven én - als de tijd daar rijp voor is – op een veilige en verantwoorde manier gaan overwinnen. Angst voor bijvoorbeeld kwetsbaarheid, onvermogen, het onbekende, weerstand, verlies van opgebouwde zekerheden, afwijzing, eenzaamheid, ziekte, de dood, terrorisme, etc. Elke angst die wordt doorleefd, levert een mens nieuwe (zelf)kennis, ervaringen en vaardigheden op waardoor zijn/haar unieke kracht zich verder ontwikkelt. Deze universele en in potentie onbeperkte creatieve en helende kracht hebben zij nodig om op enig moment hun dromen mee om te kunnen ‘toveren’ in werkelijkheid.

2. Authenticiteit en autonomie ontwikkelen

“Wanneer iedereen tegen je zegt 'wat ben jij in godsnaam aan het doen', dan weet je dat je op jouw weg zit. Want een gebaand pad is het pad van een ander, daar zul jij je eigen schat niet ontdekken”. Dromen zijn uniek en persoonsgebonden. Niemand anders dan de persoon in kwestie die de droomt heeft, kan deze door hem/haar werkelijkheid laten worden. Dat vraagt van mensen dat zij daar open over durven te zijn en zich niet van de wijs laten brengen door de buitenwereld die zegt dat de droom niet reëel is. Natuurlijk is die droom voor hen niet reëel, zij hoeven hem niet werkelijkheid te laten worden. Authenticiteit en autonomie ontwikkelen vraagt ongelofelijk veel oefening en vallen en opstaan. Alleen wanneer mensen volledig in hun eigen kracht staan en hun eigen koers varen, kan de droom werkelijkheid worden.

3. Kunnen afstemmen op het collectieve bewustzijnsveld

Het collectieve bewustzijnsveld kan het beste worden vergeleken met een denkbeeldige bibliotheek waarin alle informatie over het verleden, het heden en de toekomst ligt opgeslagen. Wie zich wil afstemmen op deze informatie zal naar binnen moeten gaan met zijn/haar aandacht en moeten luisteren naar de antwoorden die naar boven komen. Om de informatie zuiver te kunnen interpreteren moeten mensen volledig objectief kunnen zijn, niet emotioneel betrokken zijn bij een bepaalde situatie en niet de intentie hebben om de ingewonnen informatie te misbruiken ten nadele van de ander. Alleen onder die voorwaarden zullen zij de verkregen informatie effectief kunnen inzetten voor de verwezenlijking van hun dromen.

4. Weten wat energie is en ermee kunnen werken

Je hebt positief en negatief geladen energie. Negatieve energie uit zich door mensen die regelmatig klagen, anderen afvallen/aanvallen of de macht over de ander willen uitoefenen. Zij zijn nooit in staat om hun dromen waar te maken, omdat ze voortdurend problemen op hun weg creëren die maken dat ze niet komen waar ze wezen willen. Positieve energie uit zich door mensen die altijd rekening houden met de ander en weten dat zij nooit onheus behandeld kunnen worden. Ook al worden ze bij wijze van spreken bestolen van alles wat hen dierbaar is. Zij weten namelijk dat ze uiteindelijk alles kunnen creëren wat hun hart hen ingeeft, als ze maar geduld betrachten. Deze mensen kunnen negatieve energie bij anderen wegnemen, zuiveren via hun eigen lichaam en hen positieve energie teruggeven. Daarmee verlichten zij hen tijdelijk van hun problemen en brengen ze hen iets meer in contact met hun dromen. Dit is alleen verstandig om te doen als wordt gevoeld dat iemand het echt nodig heeft óf de intentie heeft om structureel te veranderen.  

5. Vrede kunnen hebben

Mensen die onder alle omstandigheden vrede kunnen hebben met de situatie zoals die zich voordoet, zijn meesters in het waarmaken van hun dromen. Daarmee creëren zij namelijk rust, kracht en overzicht. Rust hebben mensen nodig om een helder beeld en sterk gevoel te kunnen ontwikkelen bij hun dromen. Kracht zet hen aan tot actie en helpt hen vol te blijven houden, ook als alles ogenschijnlijk tegenzit. Overzicht is essentieel om te weten waar men nu staat, waar men heen wil en om te kunnen bepalen wat op elk moment juist is om te doen. 

6. Intuïtie volgen

Intuïtie is een innerlijk weten dat mensen aanspoort tot actie te komen. Intuïtie is niet de waarheid. Mensen ontwikkelen hun intuïtie op een steeds subtieler niveau door haar consequent te volgen en achteraf te reflecteren op de nieuwe situatie die daaruit is voortgekomen. Op het moment van reflectie gebruiken zij hun verstand. Door op deze wijze te werken laten mensen hun intuïtie en verstand optimaal samenwerken en leren zij zichzelf en de ander steeds beter kennen. Hierdoor kunnen zij veel gerichter te werk gaan in het verwezenlijken van hun dromen.

7. Goed zorgen voor het lichaam

Een lichaam dat uitgeput is, is veel slechter in staat om iets nieuws te creëren dan een lichaam dat sterk en gezond is. Mensen die hun dromen willen waarmaken doen er dan ook verstandig aan om liefdevol zorg te dragen voor hun lichaam.

Fysiek betekent dat letten op een juiste voeding, regelmatig sporten, voldoende slapen en het gebruik van verslavende middelen en medicijnen tot een minimum beperken, mits verantwoord. Emotioneel betekent dat toelaten van gevoelens, positief of negatief. Ze in geen geval onderdrukken. Mentaal betekent dat men zichzelf blijft uitdagen en heel bewust stilstaat bij de informatie die men tot zich neemt. Een overload aan informatie, denk aan wat er via de media op mensen afkomt, vertroebelt de geest. Spiritueel betekent dat men regelmatig de tijd neemt om naar binnen te gaan en zich openstelt voor nieuwe inzichten en andere dimensies van bestaan.

8. Denken in onbeperkte mogelijkheden

Dromen zijn per definitie nog geen werkelijkheid en worden daarom vaak als onmogelijk beschouwd. Niets is echter onmogelijk. Mensen die hun dromen werkelijkheid willen laten worden dienen er altijd van uit te gaan dat ze mogelijk zijn, zonder dat geloof haakt men onherroepelijk af. Vervolgens is daar de realiteit en worden mensen geconfronteerd met hun eigen beperkingen en onwetendheid. Beperkingen heeft iedereen, men hoeft ze alleen niet als zodanig te ervaren. Beperkingen worden omzeild door zich te richten op wat men wel kan en zich te verbinden met anderen die over de specifieke middelen, contacten, kennis, kwaliteiten en vaardigheden beschikken die zij zelf niet hebben, maar wel nodig denken te hebben.

9. Overtuigingen, (voor)oordelen en ingesleten gedragspatronen los kunnen laten

Iedereen heeft ze, vastgeroeste overtuigingen, (voor)oordelen en ingesleten gedragspatronen. Ze dienen altijd een tijdelijk doel en zullen niet eerder worden losgelaten dan nodig. Daar is de mens een te eigenwijs persoon voor. Zij die bezig zijn hun dromen waar te maken zullen op een goed moment gaan inzien dat zij geen stap verder komen als ze blijven vasthouden aan hun beperkte zienswijze of gedrag dat hen op dat moment niet meer dient. Als dat bewustzijn eenmaal is doorgedrongen zullen ze hun oude overtuigingen, (voor)oordelen en ingesleten gedragspatronen één voor één versneld gaan loslaten. Totdat ze helemaal zijn ‘afgepeld’, denk aan een ui. Wat overblijft is de kern, hun ware essentie. Wie die staat van zijn heeft bereikt kan alles wat hij zij wenst/verlangt ogenblikkelijk creëren, omdat hem/haar niets meer in de weg staat.

10. Relatie tot anderen, natuur en vice versa

Alle levende wezens (mens, dier, groen, water, etc.) bij elkaar hebben alles in huis wat nodig is om elke droom om te kunnen ‘toveren’ in werkelijkheid. De kunst is de verbinding aan te gaan met elkaar en samen te werken. Niemand is in staat zijn/haar dromen alleen te realiseren. Men is op elkaar aangewezen. Zonder de ander komt men vaak een heel eind, echter de laatste slag dient met anderen gemaakt te worden. Mensen die hun dromen willen waarmaken doen er verstandig aan zich al zo vroeg mogelijk met anderen te verbinden en samen te werken. Des te sneller ze succes gaan oogsten. Men hoeft niet bang te zijn dat iemand anders er met zijn of haar idee vandoor gaat. Niemand anders dan de persoon in kwestie die de droom heeft, heeft het vermogen om die werkelijkheid te laten worden.

11. Voortdurend ruimte maken

Dromen kunnen het beste vergeleken worden met vliegtuigen, ze hangen in de lucht en op een zeker moment zetten ze de landing in om vervolgens veilig op de grond komen. Daarvoor is het essentieel dat het vliegtuig de ruimte krijgt om te landen en er een zorgvuldige voorbereiding plaatsvindt. Zo is het ook met dromen, als men niet is voorbereid op wat gaat komen en de weg niet wordt vrijgemaakt van allerlei obstakels - denk bijvoorbeeld aan emoties, beperkte overtuigingen, gebrek aan geld, etc. - dan kunnen ze niet landen. Of te wel geen werkelijkheid worden.

12. Bewustzijn van schaarste in relatie tot overvloed

Dromen verrijken het leven van mensen. Ze gaan of over een betere gezondheid, meer welvaart, meer vrijheid, meer gemak, meer genot, etc. Door te dromen creëert men dus overvloed. Die overvloed ligt in het vooruitzicht, voor iedereen. Echter op het moment dat de droom nog geen werkelijkheid is, is er sprake van schaarste. Het is belangrijk om vanuit die schaarste heel bewust de keuzes te maken die uiteindelijk de deur zullen openen naar overvloed. Mensen die dromen zullen zich niet moeten laten afschrikken door de schaarste aan bijvoorbeeld geld. Door heel bewust de beschikbare middelen in te zetten voor wat men op elk moment belangrijk acht voor de verwezenlijking van de droom, zal er altijd genoeg zijn.

13. Gebruik maken van de synchroniciteit

Een spontane ontmoeting, een ontslag, een ziekte, een vogel die fluit, alles houdt verband met elkaar, niets staat op zichzelf. Voor wie het wil zien, blijkt alles op elk moment perfect te kloppen en bestaat er geen toeval. Mensen die zich hiervan bewust zijn kunnen alles wat er op hun pad komt onmiddellijk gebruiken voor de verwezenlijking van hun dromen. Zij weten namelijk dat alles wat gebeurt, hen helpt bij de verwezenlijking daarvan. Zij hebben controle. Niet over wat er zich voordoet, wel over de mate waarin zij kunnen doorzien wat een specifieke situatie hen op dat moment te vertellen heeft. Des te bewuster iemand is, des te sneller hij/zij de situatie kan doorzien. Deze mensen hebben afgeleerd om weerstand te leveren waardoor ze flexibel kunnen meebewegen met de flow van het leven. Hierdoor laten zij het leven voor zich werken i.p.v. andersom.

14. Eigen verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid en schuld moeten uit elkaar getrokken worden wil men verantwoordelijkheid kunnen nemen voor elke ongewenste situatie die zich voordoet in iemands leven. Schuld houdt mensen vast aan het verleden en verdeelt de wereld in goed en fout, in slachtoffers en boosdoeners. Ieder mens is lerende en maakt fouten op zijn/haar weg naar zelfverwezenlijking. Simpelweg sorry zeggen tegen jezelf en/of de ander is genoeg. Wat niet genoeg is, is eigen verantwoordelijkheid afschuiven. Ook wanneer men bijvoorbeeld ziek is of wordt ontslagen. Wie namelijk geen verantwoordelijk neemt is niet bereid te leren van zijn/haar fouten en vergaart daarmee geen nieuwe (zelf)kennis, ervaringen en vaardigheden. Daarmee komen mensen geen stap verder in hun ontwikkeling en dus ook geen stap dichterbij de verwezenlijking van hun dromen.

15. Juist gebruik van woorden en gedachten

Woorden en gedachten hebben een ongelofelijke helende en creatieve kracht. Elke droom begint bij de gedachte eraan en vervolgens de gesproken en/of geschreven uiting daarvan. Als die niet helder en zuiver zijn, dan kan de droom ook nooit de vorm aannemen zoals men voor ogen heeft. Mensen die hun dromen willen verwezenlijken doen er verstandig aan om veel tijd de besteden aan hun gedachten en een juiste wijze van communiceren. Lopen zaken niet zoals gewenst, dan is de oorzaak veelal terug te voeren naar een eerdere gedachte die men heeft gehad. Wordt die gedachte vervangen door een andere, dan zal ook de uitkomst veranderen.

Auteur: Simone Kuiter (27 september 2007).

Bronnen en verwijzingen

  1. Marinus Knoope; De Creatiespiraal – natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid – (ISBN 9080467715)

Bron: www.leren.nl/artikelen/2007/dromen-ontdekken-en-waarmaken.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon