Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Risicomanagement > Risicoanalyse > Stel prioriteiten

Stel prioriteiten: welke risico’s zijn het belangrijkst?

Risicomanagement

Het aantal risico’s dat is vastgesteld en weergegeven, kan heel groot zijn. Er moet een volgorde van belangrijkheid gemaakt worden. Dat kan door de risico’s rechtstreeks punten toe te kennen. Het kan ook door kans en grootte van het gevolg los te beoordelen en vervolgens met elkaar te vermenigvuldigen.

Puntenverdeling

Een methode om de prioriteit van de risico te bepalen, is het toekennen van punten. Stel, er zijn vijf deelnemers aan de analyse en tien risico’s. Geef elke deelnemer 100 punten, die hij mag verdelen over alle tien risico’s. Daarbij kan nog worden afgesproken dat de punten niet allemaal aan één risico mogen worden toebedeeld, maar bijvoorbeeld aan minimaal vijf van de tien.

Risico/Deelnemer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punten per deelnemer
Deelnemer A 20 30 25 0 0 0 5 10 10 0 100
Deeln. B 0 20 0 20 15 0 0 30 15 0 100
Deeln. C 10 25 15 0 0 10 0 20 20 0 100
Deeln. D 5 20 15 15 35 10 0 0 0 0 100
Deeln. E 0 0 0 0 30 20 5 25 15 5 100
Totaal 35 95 55 35 80 40 10 85 60 5 500

Op basis van de stemming kan er een top tien worden gemaakt. In de top tien van risico’s gebaseerd op bovenstaande tabel, zou risico 2 dus bovenaan staan.

Een andere methode: uitsplitsing kans en gevolg

Een andere methode om de grootte van het risico te bepalen, is meer analytisch. Hierbij worden de risico uitgesplitst naar kans en naar gevolg. De kans is een schatting in procenten. Er worden bijvoorbeeld vier kansklassen gemaakt.

Klasse Kans Omschrijving
1 0 tot 5 procent Onwaarschijnlijk
2 5 tot 25 procent Mogelijk
3 25 tot 50 procent Waarschijnlijk
4 50 tot 100 procent Vrijwel zeker

Het bepalen van de grootte van het gevolg

De tweede stap is het bepalen van het gevolg. Soorten gevolg, genaamd gevolgklassen, zijn tijd, geld, kwaliteit en informatie. Dit zijn slechts vier voor de hand liggende voorbeelden. Per project is het bepalen van de gevolgklassen maatwerk.

Stel per gevolgklasse vier niveaus vast. Voor tijd en geld worden deze uiteraard uitgedrukt in euro’s en weken/maanden/jaren. Voor kwaliteit en informatie ligt het wat ingewikkelder. Een voorbeeld van de gevolgklasse organisatie is de grootte van het draagvlak voor een bepaalde maatregel.

Klasse Grootte van het draagvlak
1 Wordt algeheel gedragen
2 Wordt merendeels gedragen
3 Wordt beperkt gedragen

Het cijfer dat wordt toegekend aan de grootte van het draagvlak (of een andere factor) wordt klasse genoemd. Het wordt later gebruikt om een tabel van kans en gevolg te maken (zie beneden).

Afgezien van de genoemde factoren (tijd, geld, etcetera) zijn er nog andere gevolgklassen denkbaar. Wat te denken van marktpositie, netto resultaat, groei en reputatie?

Klasse Marktpositie
1 Leidt niet tot verlies van top-3-positie
2 Leidt tot daling naar positie 4
3 Leidt tot daling naar positie 5 of lager
Klasse Netto resultaat
1 Verlies van netto resultaat van minder dan 1 procent ten opzichte van begroot resultaat
2 Verlies van netto resultaat van meer dan 1 procent maar minder dan 10 procent ten opzichte van het begroot resultaat
3 Verlies van netto resultaat van meer dan 10 procent ten opzichte van het begroot resultaat
Klasse Groei
1 Verlies van minder dan 1 procent van begrote groei
2 Verlies van meer dan 1 procent maar minder dan 3 procent van begrote groei
3 Verlies van meer dan 3 procent van begrote groei
Klasse Reputatie
1 Geen negatieve aandacht in de media
2 Beperkte negatieve aandacht in de media
3 Ruime negatieve aandacht in de media

Vermenigvuldigen kans en gevolg: welk risico krijgt prioriteit?

De belangrijkheid of urgentie van een risico is het product van de kans dat de gebeurtenis optreedt en de grootte van het gevolg. Beide zijn boven behandeld. Doordat de omschrijvingen in een getal zijn uitgedrukt (de klasse) kunnen deze in een matrix vermenigvuldigd worden. De uitkomsten moeten niet al te letterlijk worden genomen, maar geven een grof overzicht van de prioriteit die elk risico zou moeten krijgen. Een risico met een hoge kans van optreden (3) en een grote impact (gevolgklasse 3) heeft natuurlijk een grote urgentie. Een risico met een lage kans van optreden en weinig impact als deze optreedt, is natuurlijk niet zo’n belangrijk risico.

Omschrijving risico Grootte kans Grootte gevolg Risico (kans x gevolg) Prioriteit
De bouwvergunning wordt niet op tijd verleend 3 2 6 Hoogste prioriteit
Het personeel heeft een langere inwerktijd nodig dan begroot 3 1 3 Tweede prioriteit
Verlies van netto resultaat van meer dan 10 procent ten opzichte van het begroot resultaat 1 3 3 Tweede prioriteit (gedeeld)

Kwantitatieve risicoanalyse

Bovenstaande stappen kunnen soms nauwkeuriger in cijfers worden uitgedrukt. Stel, bij een bouwproject wordt het risico op onverwachte bodemsanering op 10 procent geschat en de kosten daarvan op een half miljoen euro. Het product daarvan is dan 50.000 euro en dit kan vergeleken worden met de uitkomst van een ander risico.

Daarbij moet niet uit het oog verloren worden dat het hier om fictieve bedragen gaat! De getallen zijn geen echte bedragen, maar het product van kans en een bedrag. Dit laat een gevaar zien van kwantitatieve analyse: er kan de indruk worden gewekt van een exactheid, die in feite maar schijn is. Toch heeft een kwantitatieve analyse ook voordelen, omdat bedragen beter met elkaar vergeleken kunnen worden dan klassen of rangordes.

Omschrijving risico Verwachte uitloop Grootte gevolg Risico (verwachte uitloop x gevolg) Prioriteit
Uitloop project, waardoor meer loonkosten 2 maanden 100.000 euro per maand 200.000 euro Hoogste prioriteit
Omschrijving risico Grootte kans Grootte gevolg Risico (kans x gevolg) Prioriteit
Onverwachte bodemsanering 10% 500.000 euro 50.000 euro Tweede prioriteit

Conclusie

Uit de bovenstaande risicoanalyse is een rijtje met risico’s gerold, in volgorde van prioriteit. De volgende stap is het in kaart brengen van de beheersmaatregelen.

Bronnen

Volgende pagina: Risicobeheersing


Bron: www.leren.nl/cursus/management/risicomanagement/prioriteiten-stellen.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon