Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Salarisonderhandeling > Overheid

Het salarissysteem bij de overheid

Salaris-onderhandeling

Bij de overheid wordt elke functie gewaardeerd met een salarisschaal. Een salarisschaal bestaat uit meerdere stappen, ofwel periodieken. Normaliter krijg je als ambtenaar elk jaar een salarisverhoging, die bestaat uit één stap omhoog in dezelfde salarisschaal. Als je bijzonder goed functioneert kun je een extra periodiek krijgen.

Maak als sollicitant niet de fout het hoogst genoemde salaris in de vacature te beschouwen als jouw hoogst haalbare startsalaris. Het is het eindsalaris. Als je het einde van de schaal hebt bereikt dan houdt de min of meer automatische jaarlijkse salarisverhoging op. Je krijgt dan alleen nog inflatiecorrectie. Een overstap naar een hogere schaal is alleen mogelijk bij promotie, of bij herwaardering van de functie.

Hieronder staat een deel van de salarisschalen van de rijksoverheid per 1 januari 2016 (bron: BBRA):

Schaal Minimaal Maximaal
7 € 2.122,98 € 2767,07
8 € 2.298,88 € 3.107,58
9 € 2.475,31 € 3.497,33
10 € 2.415,79 € 3.882,95
11 € 2.873,73 € 4.415,77

Een bepaald salaris komt voor binnen verschillende salarisschalen. Stel je wilt € 2.800 bruto per maand verdienen. Dat kan zowel in schaal 8, 9 als 10. Maar als je een functie aanvaardt in schaal 8 dan houdt je salaris snel op bij € 3.107, terwijl het in schaal 10 in de loop der jaren min of meer automatisch doorgroeit naar € 3.882, ofwel zo'n 25% meer. De schaal is ook medebepalend voor de status die je in de organisatie geniet. Als je solliciteert bij de overheid dan is het dus belangrijk niet alleen naar het feitelijke salaris te kijken, maar ook naar de salarisschaal waarin je terecht komt.

Aangezien de schaal is gebaseerd op een waardering van de functie die al bij het vaststellen van de vacature is bepaald, zijn de mogelijkheden om over de inschaling te onderhandelen in het algemeen beperkt. Kijk goed wat de vacature precies zegt over de inschaling. Soms wordt de vacature wervender gemaakt door enige ruimte te bieden voor een hogere inschaling, bijvoorbeeld met een tekst als:

"bij de inschaling bij indiensttreding wordt rekening gehouden met uw kennis en ervaring"

Dit biedt jou enige onderhandelingsruimte en het is belangrijk die optimaal te benutten.

Naast het basissalaris zijn allerlei toeslagen mogelijk, zoals:

Met name de arbeidsmarkttoeslag kan een belangrijke rol spelen in het arbeidsvoorwaardengesprek. De toeslagen zijn in veel gevallen echter eenmalig of tijdelijk.

De regels bij de (rijks)overheid zijn zodanig omvangrijk en ingewikkeld, dat het arbeidsvoorwaardengesprek vaak wordt gevoerd door een hierin gespecialiseerd P&O-medewerker. Laat je door deze medewerker uitgebreid voorlichten over alle regelingen en mogelijkheden. Een goede strategie is meestal:

De officiële regels

Enkele relevante regels in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA) d.d. 1 november 2016 zijn:

Artikel 6
1. Bij aanstelling wordt aan de in artikel 5 bedoelde ambtenaar het salaris toegekend, dat in de voor hem geldende salarisschaal is vermeld achter het salarisnummer 0.
2. Van het bepaalde in het vorige lid kan worden afgeweken door het toekennen van een hoger salaris, ingeval daartoe naar het oordeel van het bevoegde gezag aanleiding bestaat.

Artikel 7
1. Het salaris van de ambtenaar die nog niet het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal heeft bereikt, wordt jaarlijks verhoogd tot het in de schaal naasthogere bedrag, indien hij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate functioneert.
2. Het salaris van de ambtenaar die nog niet het maximumsalaris van de voor hem geldende schaal heeft bereikt, kan worden verhoogd tot een in de schaal hoger vermeld bedrag, indien hij naar het oordeel van het bevoegde gezag meer dan in voldoende mate functioneert dan wel indien daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag op andere gronden aanleiding bestaat.
3. Indien de ambtenaar naar het oordeel van het bevoegd gezag niet in voldoende mate functioneert, blijft salarisverhoging achterwege.
4. De in het eerste en tweede lid bedoelde salarisverhoging wordt toegekend wanneer de ambtenaar het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang van de eerste dag van de maand, waarin sinds zijn aanstelling een jaar is verstreken en nadien telkens na één jaar.


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/salarisonderhandeling/overheid.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon