Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Verandermanagement > Structuuringrepen

Structuuringrepen

Verandermanagement

Als je echt wat wilt veranderen grijp je in op de structuur. Zo redeneerden organisatiekundigen een jaar of twintig geleden.

Decentralisatie

Decentralisatie is een ingreep die er op neer komt dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk worden belegd in de organisatie. In de praktijk kan dat betekenen dat een hoofdkantoor ontmanteld wordt of dat de centrale stafbureaus worden opgeheven en overgedragen aan decentrale eenheden. Iedere sector krijgt dan zijn eigen P&O-staf en zijn eigen reprowinkel. Je ziet vaak dat de hoogste leiding een Raad van Bestuur wordt, en de zelfstandige eenheden aangestuurd worden door directies.

Op wat minder hoog niveau in de organisatie komt decentralisatie ook wel voor. Zo worden secretariaten soms opgeheven en de secretaresses toegevoegd aan uitvoerende teams.

Het is moeilijk om voor decentralisatie een kleur aan te wijzen. Soms gaat het om wie de macht heeft: dan is het duidelijke een gele aanpak. Maar soms zie je ook dat een organisatie voor decentralisatie kiest bij problemen in de samenwerking of bij onvoldoende gezamenlijk leren. Dan is het een typisch groene benadering.

Centralisatie

In feite is centralisatie de omgekeerde beweging. Bij centralisatie worden macht, kennis en middelen (tijd, geld, menskracht) gebundeld die niet rechtstreeks een toegevoegde waarde leveren aan het primaire product. Een jaar of vijftien geleden voerde het ministerie van Onderwijs in het HBO de zogenaamde STC-operatie in: Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie., het betekende dat alle kleine, vaak zelfstandige HBO-scholen onderdeel werden van een grote HBO-instelling. De financiële administratie, facilitaire ondersteuning (de conciërges!) en bibliothecarissen werden ondergebracht in de centrale HBO-staf. Dat gold ook voor alle stafmedewerkers en P&O-ers.

Ook dit zie je op kleinere schaal ook gebeuren in kleinere organisaties. Secretaresses worden bijvoorbeeld gebundeld tot een groter secretariaat, kleine afdelingen worden samengevoegd en geïsoleerde stafmedewerkers maken plots deel uit van een stafdienst.

Centralisatie wordt vooral gebruikt wanneer er bezuinigd moet worden. Maar ook wel wanneer de benodigde expertise zó toeneemt dat een afzonderlijke stafmedewerker dat nooit alleen kan behappen. Arbo-diensten bijvoorbeeld. De wet- en regelgeving is rond arbo-zaken is veel complexer dan zeg tien jaar geleden.

Centralisatie is meestal een blauwe maatregel. Het gaat dan om het opnieuw organiseren en stroomlijnen van je organisatieprocessen.

Nieuwe functie creëren

Om iets echt anders te doen, is het soms nuttig een nieuwe functie in het leven te roepen. De kwaliteitsmanager is zo'n functie. Die nieuwe functie heeft ook een plek in de organisatie. En dat kan betekenen dat er in de structuur wordt ingegrepen. Als een kwaliteitsmanager bijvoorbeeld de bevoegdheid krijgt om partijen af te keuren, kan dat betekenen dat de productiemanager ook aan de kwaliteitsmanager rapporteert.

Volgende pagina: Vaardigheden


Bron: www.leren.nl/cursus/management/verandermanagement/structuuringrepen.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon