Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Solliciteren > Sollicitatiegesprek sturen > STAR-methode

STAR-methode

Sollicitatiegesprek

De STAR-methode is een gespreksmethode in het sollicitatiegesprek die je kunt gebruiken om aan te tonen dat je over een bepaalde kwaliteit, vaardigheid of competentie beschikt, door een concreet voorbeeld te geven uit je eigen recente werkervaring. Het is een gestructureerde en goed doordachte techniek om vragen in het interview te beantwoorden, waarmee je een professionele en overtuigende indruk kunt maken.

STAR staat voor Situatie, Taken, Actie (of: Aanpak, Activiteiten) en Resultaat.

Bijvoorbeeld: Heeft u ervaring in de omgang met kritische journalisten?

  STAR Vertel Voorbeeld
S Situatie Wat was de situatie? In 2017 was ik voorlichter bij de gemeente Werkenswaard. We werden toen regelmatig benaderd door de pers in verband met de aanleg van een Vinexwijk en de natuur die daarvoor moest wijken.
T Taken Wat waren jouw taken? Mijn taak was de pers hierover voor te lichten, en het negatieve beeld over dat project positief bij te stellen.
A Actie/Activiteiten/Aanpak Hoe heb je dat aangepakt? Ik heb een persconferentie belegd, waarin alles aspecten van dat project aan bod kwamen. Alle journalisten hebben een overzicht gekregen van de activiteiten die de gemeente ontplooide om de schade aan de natuur te beperken. Na afloop van de persconferentie hebben we met de journalisten een wandeling gemaakt door het gebied, waarbij een deskundige nogmaals op de voordelen wees. Met de meest kritische verslaggever heb ik nog een aparte afspraak gemaakt.
R Resultaat Wat leverde het op? Het resultaat was dat de berichtgeving in de nieuwsmedia aanzienlijk positiever was. En dat heeft er mede toe geleid dat de milieubeweging haar protesten heeft gestaakt.

Sollicitatiegesprekken verlopen vaak volgens de STAR-methode

STARR en STARRT: Reflectie en Transfer

Je kunt de STAR-methodiek verrijken door te laten blijken dat je kunt terugblikken op je eigen gedrag in de betreffende situatie (ofwel: reflecteren). Hoe kijk je erop terug met de kennis van nu? Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan? Welke andere keuzes zou je nu maken?

Nog beter is als je laat blijken wat je ervan geleerd hebt. Dat doe je door te vertellen hoe je je nieuwe inzichten hebt toegepast in een latere werksituatie. Onderwijskundigen zeggen dat er sprake is van transfer wanneer iemand hetgeen hij in een bepaalde situatie heeft geleerd kan toepassen in een nieuwe situatie. Als je geen overtuigend voorbeeld hebt van een latere werksituatie, dan kun je vertellen hoe je het geleerde zou toepassen in de functie waarop je solliciteert.

Zodoende wordt de STAR-methode soms uitgebreid met de letters 'R' en 'T' en spreken we ook wel van de STARR-methode of STARRT-methode.

  RT Vertel Voorbeeld van STARRT
R Reflectie Hoe kijk je erop terug? Wat heb je ervan geleerd? Ik heb gemerkt dat de journalisten uit zichzelf weinig aandacht hadden voor de compensatieprojecten, waarmee de gemeente de natuur heeft verbeterd in de omgeving van de wijk. Die heb ik later nadrukkelijker onder de aandacht gebracht.

Ook heb ik ervan geleerd apart aandacht te besteden aan de visuele media. Je kunt veel uitleggen met maquettes en tekeningen, maar een wandeling over een desolaat bouwterrein levert geen fraaie beelden op tv op.
T Transfer/Toepassing Hoe heb je het geleerde later toegepast? Toen de pers een paar jaar later naar de gebouwde wijk kwam kijken, heb ik aparte sessies georganiseerd in de verbeterde natuurgebieden. We wandelden met een stadsecoloog vanuit een natuurgebied, door de wijk naar een natuurgebied aan de andere kant, waar vegetarische hapjes en drankjes klaar stonden. Dit heeft fraaie beelden opgeleverd van een mooie nieuwbouwwijk met ook weelderige natuur.

Voordelen van de STAR-methode

Het gebruik van de STAR-methode heeft een aantal voordelen:

Nadelen van de STAR-methode

Er kunnen ook enkele nadelen verbonden zijn aan het gebruik van de STAR-methode:

Realiseer je dat de STAR-methode slechts één manier is om te reageren op vragen tijdens een sollicitatiegesprek. Er zijn veel andere manieren om je werkervaringen en vaardigheden te presenteren.

Soms informeert de interviewer niet naar een specifieke werkervaring, maar stelt hij een algemenere vraag. Hij vraagt bijvoorbeeld naar je appreciatie of mening over een bepaalde techniek of werkwijze. Forceer jezelf dan niet door per se de STAR-methode te willen gebruiken, maar geef ongedwongen antwoord op de vraag.

STAR als interviewmethode

Voor jou is de STAR-methode een gesprekstechniek om voorbeelden te geven van je sterke punten. Voor de recruiter of interviewer is de STAR-methode een interviewtechniek. Een STAR-vraag wordt meestal ingeleid met:

Wat deze vragen kenmerkt is dat de interviewer informeert naar een feitelijke ervaring: een situatie waarin je hebt verkeerd, iets dat zich in jouw praktijk heeft voorgedaan, een probleem dat je hebt moeten oplossen. Volgens het STAR-concept vraagt de interviewer altijd naar een praktijkervaring, niet naar een fictieve situatie.

Hij begint bijvoorbeeld met een vraag als: 'Je schrijft in je sollicitatiebrief dat je ervaring hebt met ... Kun je daar een voorbeeld van geven?' Of: 'Je vertelde net dat je veel ervaring hebt in het omgaan met een crisissituatie. Kun je ons een voorbeeld geven van zo'n situatie uit je vorige werk en vertellen hoe je die hebt opgelost?'

Als jij dan een situatie beschrijft en vertelt wat jouw functie, rol of taak was, dat vraagt de interviewer met gedragsgerichte vragen door naar je activiteiten om een concreet beeld te krijgen. 'Wat heb je in die situatie gedaan om dat probleem aan te pakken?' Als je die vraag hebt beantwoord, vraagt de interviewer door naar het resultaat. 'Wat heeft dat opgeleverd?'. En misschien vraagt hij door hoe je daarop terugkijkt (uitnodiging tot zelfreflectie) en wat je ervan geleerd hebt.

Het is zaak om je goed voor te bereiden op dergelijke vragen want het is niet makkelijk om zo'n voorbeeld te bedenken tijdens het gesprek. Als je je hier thuis op voorbereidt, kun je met mooie praktijkvoorbeelden komen die het gesprek een positieve wending geven.

De interviewer let vooral op jouw werkgedrag in de betreffende situatie: het stuk dat je onder 'activiteit' beschrijft. Let op: gebruik altijd feitelijke werksituaties, geen denkbeeldige. Bereid je grondig voor op elk element uit de STAR-methode, en zorg dat je een aantal goede voorbeelden paraat hebt.

Bereid je minimaal voor op sollicitatievragen over de kwaliteiten, vaardigheden en competenties die genoemd worden in:

Proactief omgaan met een STAR-interview

Je kunt een gespreksonderdeel volgens het STAR-model op twee manieren voeren:

  1. Reactief: je beantwoordt een voor een de gestelde vragen.
  2. Proactief: als de interviewer vraagt naar een voorbeeld uit je werkervaring, dan geef je een STAR-antwoord.

In het algemeen is het beter wat initiatief te tonen, te anticiperen op de vervolgvragen en een volledig STAR-antwoord te geven. Je neemt dan ook wat meer vrijheid om het gesprek met jouw antwoord een bepaalde kant op te sturen. De interviewer stelt een STAR-vraag over een bepaalde kwaliteit, maar je kunt in jouw verhaal ook andere sterke punten overbrengen.

Je moet het ook weer niet overdrijven en gelijk gaan reflecteren en de transfer aantonen. Dat komt gekunsteld en te goed voorbereid over. Rond je antwoord af met het resultaat en geef de interviewer gelegenheid om een vervolgvraag te stellen over wat je ervan geleerd hebt. Of misschien wil hij je wel vragen waarom je het probleem hebt aangepakt zoals je dat gedaan hebt.

De STAR-methode in detail

Hoe beschrijf je de situatie? Denk aan aspecten als:

Hoe beschrijf je jouw taken? Denk daarbij aan:

Hoe vertel je over jouw activiteiten?

Wat was het resultaat?

Hoe reflecteer je erop?

Hoe heb je het geleerde toegepast?

Tips voor het gebruik van de STAR-methode

Voorbeelden van STAR-vragen om je op voor te bereiden

Enkele voorbeelden van typische STAR-vragen:

Veel meer voorbeelden van sollicitatievragen over je competenties.

Meer over de STAR-methode

Volgende pagina: Creëer ruimte voor jouw boodschap


Bron: www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatiegesprek/STAR-methode.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon