Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Vergaderen > Beslissen

Vergadermodel: beslissing nemen

Vergaderen

Voorbeelden: een gezamenlijk standpunt innemen, een keus maken, een voorstel aannemen of verwerpen, iets goed- of afkeuren, adviseren, een onderhandelingsresultaat bereiken enz..

Voorbereiding

Besluitvorming is het logische vervolg op probleemoplossing. De vergadering bespreekt een voorstel en neemt daarover een besluit. Zo'n voorstel moet duidelijk zijn. Je kunt je voorbereiden met behulp van de volgende vragen:

  1. Wat houdt dit voorstel in?
  2. Waarom ligt dit voorstel er?
  3. Hoe is het tot stand gekomen?
  4. Welke consequenties heeft dit voorstel?
  5. Wat is je standpunt en waarom?

Opstelling

De aanwezigen zitten in een kring of vierkant, bijvoorbeeld rondom een tafel.

Werkwijze

Wat? Door wie? Opmerkingen
Welkom en uitleg Voorzitter De voorzitter opent de vergadering en geeft aan over welke zaak een besluit dient te worden genomen. Hij (zij) schetst het belang van de beslissing en brengt de belangrijkste vergaderafspraken in herinnering. Zonodig wordt de vergaderprocedure aangegeven. Ook is van belang dat iedereen weet wat de bevoegdheid van de vergadering in deze kwestie is.
Inleiding Voorzitter/deskundige Indien nodig wordt het voorstel toegelicht door de voorzitter of een deskundige
informatieverheldering Deelnemers Elke aanwezige krijgt de gelegenheid vragen te stellen om het voorstel te verhelderen.
Meningsvorming Deelnemers De voorzitter vraagt de mening van de deelnemers. Deze vertellen wat ze van het voorstel vinden en ze beargumenteren dit.
Voorstellen Deelnemers Zo nodig worden wijzigings- of tegenvoorstellen gedaan en ook die worden besproken.
Meningsvorming Deelnemers Ook deze wijzigingsvoorstellen worden beargumenteerd.
De kern: besluit nemen Voorzitter en deelnemers Als duidelijk is wat de deelnemers willen, formuleert de voorzitter dat als een besluit. De deelnemers stemmen daarmee meestal in (consensus). Als onenigheid blijft bestaan, kan men stemmen.
Samenvatting De voorzitter deelt officieel mee welk besluit is genomen.
informatieverstrekking Voorzitter Vervolgens deelt de voorzitter mee wat er met dat besluit wordt gedaan (vervolgtraject).
Afspraken Zonodig maakt men afspraken over de activiteiten in het vervolgtraject (taakverdeling, communicatie, uitwerking, uitvoering enz.). Zie: Activiteiten plannen
Dankwoord en afsluiting Voorzitter De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.
Besluitenpijl

Besluiten nemen

Een manager moet doortastend kunnen optreden. Hij moet knopen durven doorhakken en besluitvaardig zijn. Maar, hoe neem je weloverwogen besluiten? In deze cursus Besluiten nemen leer je wat er allemaal komt kijken bij het besluitvormingsproces.

Volgende pagina: vergadermodel: activiteiten plannen


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/vergaderen/besluit-nemen.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon