Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Introductie

Introductiecursus management

Gerelateerde Cursussen

Wie voor het eerst in een leidinggevende functie belandt, krijgt vaak een lawine aan vragen over zich heen. Uiteenlopende kwesties vragen de aandacht van de nieuwbakken manager: het bepalen van de koers, het motiveren van medewerkers en het structureren van werkprocessen. En dat graag allemaal tegelijkertijd.

Logisch dat managers soms door de bomen het bos niet meer zien. Deze introductiecursus management gidst je door enkele praktische modellen en theorieën. De cursus reikt je gereedschap aan om onmiddellijk je voordeel mee te doen en modellen om de gedachten te ordenen.

Leidinggeven en management

Leidinggeven is iets anders dan management. Leidinggeven staat voor visionair denken en doelbewust richting geven. Een leider inspireert en is in staat anderen voor zijn visie te winnen. Hij of zij zet de koers uit en bepaalt de doelstellingen om een organisatie (ook) op lange termijn succesvol te laten zijn.

Bij management gaat het om het creëren van continuïteit. Een manager houdt de zaak draaiende. Hij organiseert, structureert en controleert, maakt plannen en rapportages en structureert het werk van alledag. Een manager schept de voorwaarden voor medewerkers om optimaal te presteren. Hij streeft naar stabiliteit en continuïteit en gaat grote risico's uit de weg.

Verder lezen: Leidinggeven en management

Modellen die werken

Worden managers geboren of gemaakt? Deze vraag houdt onderzoekers al tientallen jaren bezig. Vroeger dacht men dat leiders werden geboren, tegenwoordig is de overtuiging dat naast persoonlijke kenmerken en vaardigheden, de omgeving een wezenlijke rol speelt.

In de loop van de tijd zijn uiteenlopende modellen ontwikkeld. Modellen zijn een vereenvoudiging van de werkelijkheid. De praktijk laat zich er niet in vangen. De kracht van modellen en theorieën zit erin dat ze complexe begrippen als management en managementstijlen ordenen en analyseren. Modellen scherpen het denken.

Om die reden geven we een toelichting op drie modellen die aan de basis liggen van het denken over management.

Managerial grid

Een model dat de managementstijl uitdrukt in de mate van taakgerichtheid en mensgerichtheid

Situationeel leidinggeven

Een model dat aangeeft hoe de optimale managementstijl samenhangt met het competentieniveau van de medewerker.

Transformationeel leiderschap

Bij transformationeel leiderschap probeert de leider een verandering (transformatie) in het denken van de medewerkers te weeg te brengen, door ze enthousiast te maken voor zijn visie, beleidskoers of actieplan.

Motivatie van medewerkers

Wat beweegt mensen? Alle deskundigen zijn het erover eens dat een manager moet weten hoe zijn medewerkers te motiveren.

De literatuur maakt onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatoren. Intrinsieke (interne) motivatoren komen voort uit de aard van het werk. Denk aan inhoudelijke taken, zelfstandigheid en het hebben van verantwoordelijkheden. Extrinsieke (externe) motivatoren zijn te herleiden op andere bronnen, zoals geld of status.

Abraham Maslow stelt dat een mens een wezen is met behoeften. Hij ontdekte dat er een algemene hiërarchie zit in het behoeftepatroon van de mens. Pas als de basisbehoeften (eten, drinken) zijn vervuld, zullen mensen een hoger niveau van behoeftebevrediging nastreven. We noemen dit model de behoeftenhiërarchie van Maslow.

We geven een toelichting op de volgende motivatietips:

Verder lezen: Motivatie van medewerkers

Samenwerken in een team

Hoe smeed je losse individuen tot een samenhangend team? In de eerste plaats is het goed om te weten wat de natuurlijke stijl is van individuele medewerkers, dus hoe iemand zich gedraagt en in het leven staat. Door inzicht in ieders voorkeursgedrag, kun je er als manager je handelen op afstemmen. De volgende stap is het bouwen van een succesvol team: een samenwerkingsverband van mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven.

Persoonlijke stijlen: de Myers-Briggs Type Indicator

Een veelgebruikt model om persoonlijke voorkeurstijlen te achterhalen, met vier afzonderlijke schalen die iemands levenshouding en gedragsstijl weerspiegelen. Elke schaal bestaat uit twee voorkeuren. Elk mens gebruikt ze beiden, maar heeft een voorkeur voor één ervan.

Teams: teamrollen van Belbin

Belbin onderscheidt acht persoonlijkheden of teamrollen. Ieder type levert een waardevolle bijdrage aan het functioneren van het team. Door teams gevarieerd samen te stellen, kan het volgens Belbin elke situatie aan.

De rol van de manager

Een beginnende manager moet ervoor waken dat hij niet verdrinkt in de hoeveelheid taken, eisen en verwachtingen die hij over zich heen krijgt. Iedereen ziet de nieuwe manager als dé man of vrouw die alles goed zal maken: medewerkers, collega's, baas, externe relaties. Daarbovenop krijgt de manager ook nog eens te maken met uiteenlopende belangen en opvattingen.

Er wordt veel verwacht van de persoon van de manager. Hij of zij heeft een inspirerende visie op de toekomst van het bedrijf; zet de strategie uit en weet ook op kortere termijn resultaten neer te zetten. Daarnaast is de leider van nu energiek, moedig en evenwichtig en verplaatst hij zich moeiteloos in de gevoelens van anderen. De moderne manager brengt mensen in beweging.

Zelfmanagement

Hoe houd je als beginnende manager het hoofd koel? Hoe krijg je overzicht? Hoe voorkom je dat je een speelbal wordt? We geven enkele adviezen.

Profiel van de manager

De moderne manager is van veel markten thuis. Ben jij zo'n type of valt er hier en daar nog wat te verbeteren? Hier is een checklist.

Coachende managementstijl

Coachen is hét toverwoord van de moderne manager. Organisaties worden platter, het aantal managementniveaus wordt teruggebracht en de ouderwetse baas die zijn ondergeschikten vertelt wat te doen, raakt definitief uit de tijd.

In plaats van de baas te spelen, krijgen managers een rol als coach: ze helpen medewerkers zich te ontwikkelen in hun vak. Voor medewerkers heeft zo'n coachende manager veel voordelen. Ze krijgen meer mogelijkheden zichzelf te ontplooien en dat geeft meer voldoening.

Coachen als overheersende stijl van leidinggeven speelt in op de snelle veranderingen in de zakelijke markt. Was vroeger een jaarlijkse cursus voldoende om bij te blijven, tegenwoordig moeten medewerkers continu leren omgaan met en inspelen op veranderingen.

Wat is coaching?

De kern van coaching is: het stellen van de juiste vragen. Waar de traditionele manager een instructie of advies zou geven, probeert de coachende leidinggevende de medewerker verder te helpen door een paar goede vragen te stellen. Feedback behoort tot het instrumentarium van de coach, maar ook andere vaardigheden als motiveren, wederzijds vertrouwen en flexibiliteit in managementstijl (situationeel leidinggeven).

Een goede coach:

Auteur: Corona de Wert in opdracht van Leren.nl.

Gerelateerd

Ga je solliciteren op een managementfunctie? Bereid je dan voor op deze sollicitatievragen over managementvaardigheden.


Bron: www.leren.nl/cursus/management/intro/

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon