Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Vergaderen > Soort vergadering

Soort vergadering / Vergadermodel

Vergaderen

Vergaderen doe je om iets te bereiken. Voor elk vergaderdoel is er een geschikte manier van werken. Eerst geven we een overzicht van mogelijke vergaderdoelen met daarbij voorbeelden. Daarna schetsen we per vergaderdoel de aanpak (de werkwijze, het vergadermodel).

Elk van de volgende vergadermodellen kan toegepast worden op een hele vergadering. In de praktijk tracht men echter in een vergadering meerdere doelen na elkaar te bereiken. Het model wordt dan toegepast op een deel van de bijeenkomst.

Informatie geven

Personeel informeren, pers informeren, voorlichting geven, informatieavond houden, presentatie geven

Informatie uitwisselen

Ervaringen uitwisselen, standpunten uitwisselen, werkoverleg, voortgang van het werk bespreken, knelpunten inventariseren, hoorzitting houden, trainen

Mening vormen

Discussiëren, argumenteren,evalueren, aanbod vergelijken, analyseren

Ideeën ontwikkelen

Brainstormen, problemen oplossen, producten bedenken, middelen bedenken, iets nieuws creëren

Besluit nemen

Gezamenlijk standpunt innemen, keus maken, voorstel aannemen of verwerpen, adviseren, onderhandelingsresultaat bereiken

Activiteiten plannen

Ideeën uitwerken, werk structureren, afspraken maken, taken verdelen

Deze modellen zijn gevisualiseerd in een presentatie (PDF).

Combinaties van vergadermodellen

Voorbeelden:algemene vergadering, bestuursvergadering, afdelingsoverleg, stafbespreking enz.

In een agendavergadering komen vrijwel al de hierboven beschreven vergadermodellen aan bod. Welke modellen van toepassing zijn, hangt af van het agendapunt.

Bij agendapunt 3 wordt bijvoorbeeld een oordeel gevraagd over een werkwijze (meningsvorming). Punt 4 moet een idee opleveren voor een nieuw product (ideeën ontwikkelen). Bij punt 5 is het de bedoeling is om informatie uit de groep te krijgen over de stand van zaken van een bepaald project (informatie uitwisselen). En bij punt 6 vraagt men een beslissing over een uitbesteding (besluit nemen).

Als de organisatie van een jubileumfeest op de agenda staat, wordt het nog ingewikkelder. Men vergadert dan over kwesties als:


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/vergaderen/vergadermodellen.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon